FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Samenstelling

De samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) wordt bepaald in artikel 12 van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 18 juli 2012 houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën.

De Koning benoemt de erevoorzitter, de voorzitter en de ondervoorzitters en de leden die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, na overleg in de Ministerraad voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

De Koning benoemt de zes vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus op voorstel van de Minister, bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, na een kandidatenoproep en –selectie die georganiseerd wordt onder het gezag van het Bureau van de FRDO. Ook zij hebben een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Het huishoudelijk reglement van de raad voorziet ook in 4 wetenschappelijke raadgevers en een aantal andere waarnemers (vertegenwoordigers van milieu- en sociaal-economische raden).

De leden van de FRDO vormen samen de Algemene Vergadering. 24 leden hebben stemrecht.

De samenstelling van de raad is momenteel als volgt (laatste KB's van 2012 en 2013, categorieën gevolgd door een * hebben stemrecht):

Totaal: 24 leden met stemrecht. Een overzicht van deze leden vindt u hieronder. (Cursief = de benoeming moet nog bevestigd worden door een KB)

 

1 ere-voorzitter:
 • Koningin Mathilde
1 voorzitter:
 • François-Xavier de Donnea
3 ondervoorzitters:
 • Mathias Bienstman | Mathieu Verjans | Vanessa Biebel
3 vertegenwoordigers van de NGO's voor milieubescherming
 • Effectieven: Laurien SPRUYT (BBL) | Marie COUTEAUX (BRAL) | Arnaud COLLIGNON (IEW)
 • Plaatsvervangers: Tim CASSIERS (BRAL) | Olivier BEYS (BBL) | Stéphanie D’HAENENS (IEB)
3 vertegenwoordigers van de NGO's voor ontwikkelingsamenwerking
 • Effectieven: Nicolas VANNUFFEL (CNCD-11.11.11) | Naima CHARKAOUI (11.11.11) | Thierry KESTELOOT (Oxfam Solidarité)
 • Plaatsvervangers: Alba SARAY PEREZ TERAN (Oxfam Solidarité) | Veronique RIGOT (CNCD) | Wiske JULT (11.11.11)
2 vertegenwoordigers van de sector van het verbruik
 • Effectieven: Mathilde DE BECKER (AB-REOC) | Jean-Philippe DUCART (Test Achats)
 • Plaatsvervangers: Caroline SAUVEUR (AB-REOC) | Carine DESCHAMPS (Test Achats)
6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
 • Effectieven: Hadrien VANOVERBEKE (CGSLB) | Olivier VALENTIN (CGSLB) | François SANA (CSC) | Thomas VAEL (ACV) | Christophe QUINTARD (FGTB) | Caroline VERDOOT (ABVV)
 • Plaatsvervangers: Marie-Hélène SKA (CSC) | x (ACV) | Maresa LE ROUX (ACLVB) | Lars VANDE KEYBUS (ABVV) | Maarten BOGHAERT (ACLVB) | x (FGTB)
6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties
 • Effectieven: Ineke DE BISSCHOP (VBO) | Ann NACHTERGAELE  (UCM/ FEVIA) | Françoise VAN TIGGELEN (FEB/ DETIC) | Tom VAN DEN BERGHE (FEB/ FEBELFIN) | Piet VANDEN ABEELE (UNIZO) | Diane SCHOONHOVEN (Boerenbond)
 • Plaatsvervangers: Patrick VAN DEN BOSSCHE (AGORIA) | Sophue HEUSKIN (UCM) | Saskia WALRAEDT (Essenscia) | Aurélie NOIRET (FWA) | Monica DE JONGHE (FEB) | Vincent DEBLOCQ (FEBEG)
2 vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties
 • Effectieven: Flore DE PAUW (Vlaamse Jeugdraad) | Norman VANDER PUTTEN (Forum des Jeunes)
 • Plaatsvervangers: Nele VAN HOYWEGHEN (Vlaamse Jeugdraad) | Louise LEBICHOT (Forum des Jeunes)
6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus
 • Professeur Delphine Misonne (Facultés Universitaires Saint-Louis)
 • Professor Ilse Loots (Universiteit Antwerpen, UA)
 • Professor Luc Lavrysen (Universiteit Gent, UGent)
 • Professeur Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (Université Catholique de Louvain, UCL)
 • Professor Brent Bleys (Universiteit Gent, UGent)
 • Professeur Romain Weikmans (Université Libre de Bruxelles, ULB)
8 wetenschappelijke raadgevers
 • Prof. Karen Allacker (KULeuven)
 • x
 • Prof. Katja Biedenkopf (KULeuven)
 • Dr. Brendan Colsaet (UCL)
 • Dr. Jacques de Gerlache (Greenfacts)
 • Dr. Jean Hugé (ULB)
 • Dr. Sébastien Lizin (UHasselt)
 • Prof. Patrick Van Damme (UGent)
een vertegenwoordiger van elk van de federale minister of staatssecretaris
 • Mathieu Raedts (Eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Sophie Wilmès)
 • Sven Vaneycken (Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, Nathalie Muylle)
 • Sebastiaan Druyts (Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo)
 • Valérie Vanhemelen (Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie, Philippe Goffin)
 • Alexia Panou (Vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid, David Clarinval)
 • Bernard Du Four (Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken, Koen Geens)
 • Peter Legroe (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, Maggie De Block)
 • x (Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine)
 • Jean-Pierre Servotte (Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden, Denis Ducarme)
 • Geoffroy Blondiaux (Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem)
 • Christophe Leurident (Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot)
 • x (Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, Pieter De Crem)
 • x (Minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, Philippe De Backer)
een vertegenwoordiger voor elk Gewest of elke Gemeenschap
 • Daniel Hilligsmann (Deutschsprachige Gemeinschaft)
 • Myriam Hilgers (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Pierre Moureaux (Communauté française)
 • Filip François (Vlaams Gewest)
 • Liesbeth Schruers (Vlaamse Gemeenschap)
 • Michel Amand (Région wallonne)
andere waarnemers
 • Bénédicte Frankinet (waarnemend lid bureau in naam van Koningin Mathilde)
 • Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
 • Dieter Vander Beke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling)
 • Alain Henry (Federaal Planbureau)
 • Fabienne Dideberg  (Conseil Économique et Social de la Région Wallonne, CESRW)
 • Jan Verheeke (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, MiNa-raad)
 • Kris Degroote (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, CRB)
 • Peter Kerremans (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV)
 • x (Brupartners)
 • Charlie Verthé (Brupartners)
 • Frédéric Rouxhet (CESW, Pôle environnement)

 

Links: leden van de raad