FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Dossier 01 | Productnormen

Productnormen

Productnormen kunnen worden omschreven als alle normen waaraan een product moet voldoen om in de handel te mogen worden gebracht. Deze voorschriften zijn bedoeld voor zeer uiteenlopende producten zoals brandstoffen, elektrische huishoudtoestellen, pesticiden of bouwmaterialen. Een van de doelstellingen die worden nagestreefd is om de producten zodanig te ontwerpen dat hun vervaardiging, gebruik en verwijdering de volksgezondheid niet schaden en zo weinig mogelijk bijdragen tot een grotere hoeveelheid en hogere schadelijkheid van het afval en tot andere vormen van vervuiling.

In overeenstemming met de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, moet de federale overheid alle ontwerpen van koninklijk besluit met het oog op het bepalen van productnormen ter advies voorleggen aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, alsook aan andere adviesraden zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. Gewoonlijk moet het advies binnen een termijn van 3 maanden worden uitgebracht.

Op die basis bracht de FRDO onder meer adviezen uit over het federaal reductieprogramma van pesticiden, de vernieuwing van het ter beschikking stellen van informatie over de CO2-uitstoot van voertuigen, de milieuboodschappen op bouwproducten,… 

Normen voor een product of productcategorie kunnen ook worden vastgelegd via een sectoraal akkoord, een akkoord dat wordt afgesloten tussen de federale staat en de ondernemingen die dergelijke producten of productgroepen op de markt brengen. Dat akkoord mag echter de bestaande wetgeving niet vervangen noch ervan afwijken in de zin dat het minder strenge bepalingen zou inhouden. Het akkoord loopt over maximaal 10 jaar en tijdens die periode verbindt de federale overheid zich ertoe geen wetgeving vast te leggen die strengere eisen stelt dan wat in het sectorale akkoord betreffende de bedoelde producten is bepaald, behalve wanneer dat dringend noodzakelijk is of indien dat nodig is om aan internationale verplichtingen te voldoen.

De ontwerpen van sectoraal akkoord worden aan de adviesraden doorgegeven, die er binnen een termijn van 30 dagen een advies over kunnen uitbrengen.