FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Dossier 02 | Federaal plan duurzame ontwikkeling

Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling

DE WET

De wet van 5 mei 1997 over de duurzame ontwikkeling bepaalde dat de Belgische federale regering een federaal plan inzake duurzame ontwikkeling dient vast te stellen. De Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) bereidt dit plan voor, met medewerking van het Federaal Planbureau. De ICDO bestaat uit ambtenaren die elk een lid van de federale regering vertegenwoordigen; ook het Federaal Planbureau en elke gewest- en gemeenschapsregering hebben een vertegenwoordiger in de ICDO.

De ICDO stuurt haar voorontwerpplan naar alle federale parlementsleden, de gewest- en gemeenschapsregeringen en de FRDO. De FRDO dient binnen de negentig dagen zijn advies over het voorontwerpplan uit te brengen. Ook de bevolking wordt over het voorontwerpplan geraadpleegd, en na afloop van de raadplegingstermijn heeft de ICDO zestig dagen om de opmerkingen van de bevolking, het advies van de FRDO en de eventuele reacties van het parlement en de deelstaatregeringen te verwerken en een aangepast ontwerp van plan op te stellen.

In de derde en laatste fase beslist de federale regering over dit ontwerp. Zij kan de tekst wijzigen, bijsturen en tenslotte goedkeuren. Na deze goedkeuring door de federale regering is het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling definitief. De wet bepaalt ook dat indien het plan afwijkt van het advies van de FRDO, de regering dit dient te motiveren.

HISTORIEK

Het eerste Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling liep van 2000 tot 2004, het tweede Plan van 2004 tot 2008. Een derde Plan (2009-2012) was in voorbereiding, maar is niet verder geraakt dan de voorontwerpfase. Het tweede Plan werd dan ook verlengd tot op heden.

Momenteel wordt evenwel een nieuw Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling voorbereid. Een wijziging in 2010 van de wet van 1997 bepaalt dat dit Plan zal passen in een Langetermijnvisie,  die ondertussen in mei 2013 door de Ministerraad werd goedgekeurd. De realisatie van deze langetermijnvisie gebeurt stapsgewijs volgens een vijfjarige leercyclus. In iedere cyclus worden acties via interdepartementale samenwerking gedefinieerd  om van de huidige situatie te evolueren naar de gewenste situatie in 2050. Deze acties worden dan gepubliceerd in het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. De acties worden door iedere federale administratie uitgevoerd en nadien geëvalueerd. De evaluatie dient als basis voor een nieuwe vijfjarige cyclus.

Het nieuwe (derde) federaal plan voor duurzame ontwikkeling dient volgens de wet vastgesteld binnen de twaalf maanden na de installatie van de regering, en zou dus in het najaar van 2015 goedgekeurd moeten worden.

MEER INFO

ADVIEZEN VAN DE RAAD