FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Jaarforum FRDO 2013

Start date / end date: 
26/11/2013 - 09:30

De uitdaging voor een duurzaam België: governance, innovatie en financiering van een koolstofarme samenleving

Dinsdag 26 november, 9.30 – 17.00 u | Financietoren, Brussel

het jaarforum 2013 van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Opzet

Het vorige jaarforum van de FRDO ging over de transitie naar een koolstofarme samenleving. Dit jaar gaan we nader in op dit toekomstproject, waarbij vooral de aspecten innovatie en financiering aan bod komen, en de "governance" ervan: het beleid dat op verschillende niveaus nodig is, en de inbreng van maatschappelijke groepen en burgers.

In de voormiddag vertrekken we vanuit de net gepubliceerde studie "Low carbon scenarios for Belgium 2050" (Climact/VITO), die de impact en de kosten van verschillende pistes voor een koolstoftransitie bekijkt in ons land – zowel in de industrie, de landbouw, energievoorziening, als voor mobiliteit, bouwen en wonen.
We gaan zowel vanuit academische als beleidshoek na hoe de in deze studie, en in andere langetermijnvisies, beschreven transitie vorm kan krijgen. Wat kunnen federale, regionale, lokale, Europese overheden, maar ook organisaties en burgers, ertoe bijdragen? Er is ook ruim tijd voor een debat met het publiek over deze thema's.

In de namiddag zijn er dan twee parallelle workshops.

In de workshop Innovatie bekijken we eerst de plaats van innovatie in de transitie naar een koolstofarme maatschappij. Hoe beïnvloeden sociale en technologische innovatie elkaar hierbij? Welke governance is hier mogelijk en wenselijk, met de rol van overheden, bedrijven en burgers?
Na deze algemene benadering bekijken we in deze workshop wat innovatie kan inhouden in een specifiek domein, met name dat van de arbeid. Zorgt technologische innovatie (onder meer de digitale revolutie) ook voor een nieuwe manier van werken (tijd, plaats, mobiliteit, management...)? Hoe kan dit een plaats krijgen in de transitie naar een koolstofarme samenleving?

De workshop Financiering vertrekt van de vaststelling dat de transitie naar een koolstofarm België belangrijke investeringen vergt, die soms pas op langere termijn zullen renderen. Welke "governance van de financiering" is hier mogelijk rekening houdend met de draagkracht van overheden, bedrijven, burgers? Kunnen we het ruim aanwezige spaargeld in ons land mobiliseren voor investeringen in langetermijnprojecten met duurzaam karakter, bv. via de "volkslening" of andere innovatieve instrumenten?
Ook hier gaan we nader in op een specifiek dossier, namelijk de aanpassing van het Belgische elektriciteitsnet die een cruciaal element vormt van alle koolstofarme scenario's. Wat dient er te gebeuren, hoe kunnen we dit bekostigen en welke governance is hier vereist?
Tijdens elk workshoponderdeel is er na een inleiding en een reactie van enkele maatschappelijke groepen, ook ruim gelegenheid tot vraagstelling en discussie.

 

Programma

CV's sprekers | Foto's | Flyer

 
Voormiddag |      Low carbon scenarios for Belgium 2050

09.00    Onthaal

09.30    Welkom door Magda Aelvoet, voorzitster FRDO en intro door staatssecretaris Servais Verherstraeten

09.50    Roland Moreau (FOD Leefmilieu) stelt de studie "Low carbon scenarios for Belgium 2050" voor (presentatie)

10.20    Bernard Mazijn (Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) : De transitie naar een koolstofarme samenleving (presentatie)

10.45    Koffiepauze

11.10    Debat met de zaal

11.40    Beleidsvisies: staatssecretaris Melchior Wathelet (federale regering) (tekst) en Dominique Perrin (klimaatexpert minister Henry, Waalse regering)

12.30    Middagpauze (met lunch)

 

Namiddag |   Workshops

13.30    Twee parallelle workshops:

  • Governance en innovatie, voorgezeten door Lieze Cloots - inleidingen door Erik Paredis (U Gent) (presentatie) en Geert Van Hootegem (KULeuven)(presentatie)    
  • Governance en financiering, voorgezeten door Nathalie Crutzen - inleidingen door Kris Bachus (HIVA) (presentatie) en Bruno Gouverneur (Synergrid) (presentatie)

16.00    Koffiepauze

16.20    Luc Soete over duurzaamheid, innovatie en financiering (presentatie)

16.50    Slotwoord door Magda Aelvoet, voorzitster FRDO

17.00    Einde van de dag