FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Jaarforum 2008 | Klimaat

Start date / end date: 
13/11/2008 - 09:15

2050, nuluitstoot als doelstelling om het klimaat te beschermen?

Hoe te komen tot een transitie van het energiesysteem in lijn met duurzame ontwikkeling?

 

FORUM FRDO 13 november 2008

        

Opzet

Onze maatschappij bevindt zich op een kruispunt van wegen: de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen met alle gevolgen voor het klimaat en de prijs voor fossiele brandstoffen bereikte ongekende hoogten, dit alles binnen een heel woelige economische en sociale context.

De Europese Unie legde een niet te overschrijden grens vast: een temperatuurstijging van twee graden Celsius in vergelijking met de pre-industriële periode. De Unie besliste om in een eerste stap de algemene uitstoot met 30% te verminderen tegen 2020 (20% in het geval geen internationaal akkoord wordt bereikt).

Het vierde rapport van het IPCC bevestigt dat het verwezenlijken van de Europese doelstelling om een stabilisering van de temperatuur te bereiken, een drastische vermindering van uitstoot van broeikasgassen noodzakelijk maakt, in het bijzonder in de geïndustrialiseerde landen, waaronder ook België. Men spreekt van reductiedoelstellingen voor België tussen 80 en 95% tegen 2050.

Sinds twee eeuwen is de groei van onze samenleving nauw verbonden met een verhoogde uitstoot van broeikasgassen. De uitdaging is dan ook enorm, omdat onze wijze van ontwikkelen fundamenteel in vraag wordt gesteld. Meer dan ooit dringt een debat over de noodzakelijke transitie van onze maatschappij zich op. Bij dit debat moeten alle actoren van de maatschappij worden betrokken en moet verder worden gekeken dan de problematiek van energie en klimaat.

Het Stern-rapport toonde aan dat een proactief beleid in de strijd tegen de klimaatverandering heel wat mogelijkheden biedt en globaal een beperkte kost met zich meebrengt, die in elk geval een stuk lager ligt dan wat het niet handelen zou kosten. De FRDO is overtuigd van de noodzaak om een visie op de lange termijn te ontwikkelen en besliste om een forum te organiseren over hoe onze maatschappij er in 2050 zou moeten uitzien. Bedoeling van dit forum is kansen en hindernissen in het kader van een duurzame ontwikkeling te analyseren die een dergelijk proactief beleid met zich mee kunnen brengen.

In aanwezigheid van ZKH Prins Filip, erevoorzitter van de FRDO, zal het forum worden ingeleid door de heer Theo Rombouts, voorzitter van de FRDO en de heer Paul Magnette, Minster van Energie en Klimaat.

De voormiddag wordt gewijd aan uiteenzettingen van Belgische en buitenlandse experten die ons scenario’s en opties zullen presenteren voor een transitie op mondiaal en Belgisch niveau. Als afsluiter van de voormiddag is er een rondetafel waar de sprekers met elkaar in debat zullen gaan over hun visies en vragen uit de zaal zullen beantwoorden.

De namiddag wordt georganiseerd rond 5 ateliers, gestructureerd rond 5 grote strategische thema’s die elk van ons aanbelangen. Aan de hand van teasers (confronterende stellingen) zal de discussie gevoed worden. Deze teasers zullen binnenkort op deze webstie verschijnen : 

 • Hoe zullen we wonen in 2050 ?
 • Hoe zullen we eten in 2050 ?
 • Hoe zullen we ons verplaatsen in 2050 ?
 • Hoe zullen we energie en goederen produceren in 2050 ?
 • Hoe zullen we energie en goederen consumeren in 2050 ?

Krantje | bijlage

 

Programma  (programma in pdf)

 • 08u30 | onthaal - koffie
Welke maatschappij in 2050 ? Toekomstvisies. Plenaire zitting onder voorzitterschap van professor Jean-Pascal Van Ypersele, voorzitter van de werkgroep Energie en Klimaat van de FRDO
 • 09u15 | Welkomstwoord door de heer Theo Rombouts, FRDO-voorzitter
 • 09u20 | Welkomstwoord Prins Filip, erevoorzitter van de FRDO (tekst)
 • 09u30 | Openingstoespraak door de heer Paul Magnette, Minister van Klimaat en Energie (tekst)
 • 09u50 | Klimaatverandering: de noodzaak van een koolstofarme economie door de heer Bert Metz, oud voorzitter van groep III van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) voor het derde en vierde evaluatierapport (presentatie)
 • 10u20 | Quels scénarios pour un développement durable en Belgique? door mevrouw Nadine Gouzée en de heer Alain Henry van de Task Force Duurzame Ontwikkeling (presentatie)
 • 11u00 | Pauze - koffie
 • 11u30 | Devant les défis énergétiques et climatiques, les voies d'une vie réussie au 21ème siècle door de heer Pierre Radanne, oud-voorzitter van ADEME (presentatie)
 • 11u55 | Hoe maken mensen hun energietoekomst? door de heer Aviel Verbruggen, professor van de Universiteit van Antwerpen (presentatie)
 • 12u20 | Rondetafel met de sprekers van de voormiddag
 • 13u00 | Lunch
Welke maatschappij in 2050? Sporen voor verandering?

 

1. Hoe zullen we wonen in 2050?

Het algemene beleid heeft de bouw van individuele verspreide woningen bevorderd, die vaak ook slecht geïsoleerd zijn. Een chaotisch ruimtelijk beleid leidde tot een geografische verspreiding van activiteiten, meer bepaald tot zonings en grote commerciële complexen buiten de stedelijke centra. Vele steden verloederden en worden vaak gekenmerkt door een oude woonkern en een onstabiele bevolking. Een geschikte woning vinden wordt een steeds nijpender probleem voor een groeiend deel van de bevolking. Aandacht moet uitgaan naar zowel een verbetering van energie- en milieuprestaties van gebouwen als naar toegang tot een kwaliteitsvolle woning en ruimtelijke ordening. Steden duurzamer maken, betekent ook de levenskwaliteit verhogen en het samenleven en de sociale mix bevorderen. Tot slot is de bouw een belangrijke economische sector in België die voor welvaart, innovatie en werkgelegenheid voor mensen met een verschillend opleidingsniveau zorgt.

TEASERS - VERSLAG: slides - uitgebreid

2. Hoe zullen we eten in 2050?

Onze voedingsgewoontes hebben niet alleen een impact op onze gezondheid, maar veroorzaken ook een aantal sociale gevolgen en leggen ook een druk op het leefmilieu (bij ons en elders) en op onze manier van voedsel produceren. De productie en het transport van ons voedsel veroorzaken een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen. De landbouwproductie rust van vandaag nog sterk op het gebruik van messtoffen  en pesticiden. Voedingsprijzen weerspiegelen daarbij vaak niet de gemaakte sociale- en milieukosten. Onze voeding duurzaam maken is alleen mogelijk door de effecten op het leefmilieu en de sociale gevolgen van de productie en consumptie ervan radicaal te verminderen, door het verwezenlijken van een garantie op de toegang voor iedereen tot een kwaliteitsvolle voeding en door de ontwikkeling van tewerkstelling en de realisatie van een toegevoegde waarde bij de productie van voeding.

TEASERS - VERSLAG: slides - uitgebreid

3. Hoe zullen we ons verplaatsen in 2050?

Als gevolg van een beleid dat prioriteit investeerde in een verhoging van de mogelijkheden voor het vervoer via de weg, bleef de laatste decennia de vraag naar het aantal verplaatsingen stijgen. Bovendien zijn het die manieren van verplaatsen die de grootste externaliteiten met zich meebrengen - meer bepaald het vervoer over de weg en de luchtvaart - die de grootste groei kenden. De ontwikkeling van gemeenschappelijk transport en de vermindering van de negatieve impact van het vervullen van de vraag naar mobiliteit zijn pistes die verkend moeten worden. De vraag naar mobiliteit kan verminderd worden, er over wakend dat de toegang en de integratie van de verschillende leefomgevingen verzekerd wordt : wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, … . Tegelijk moet ook een vermindering bereikt worden van het aantal kilometers dat door ons geconsumeerde producten afleggen.

TEASERS - VERSLAG: slides - uitgebreid

4. Hoe zullen we energie en goederen produceren in 2050?

Momenteel kunnen negatieve sociale- en milieu-externaliteiten een concurrentievoordeel opleveren. Verzekeren dat producten recycleerbaar zijn en het maximaal inperken van de impact van de productie van goederen en energie, waarbij de productiviteit van grondstoffen aanzienlijk wordt verhoogd, moeten prioriteiten worden. Daarbij moet men er zich van vergewissen dat de productie van energie en goederen kwaliteitsvol werk blijft garanderen en creëren, en dit voor mensen van alle opleidingsniveaus.

TEASERS - VERSLAG: slides - uitgebreid

5. Hoe zullen we energie en goederen consumeren in 2050?

Het radicaal omvormen van het gedrag van consumenten is een verplichte etappe om de doestellingen inzake een reductie van uitstoot van broeikasgassen te verwezenlijken. Een dergelijke transitie gaat noodzakelijkerwijs gepaard met een diepgaande reflectie op onze wijze van consumeren, op het bezit van goederen of nog op de integratie en relokalisatie van productie- en consumptieketens. Een internalisering van de sociale- en de milieu gevolgen van door ons geproduceerde en geconsumeerde en geïmporteerde goederen is eveneens noodzakelijk. Tot slot : is er naast een kwalitatieve verbetering van onze consumptie ook niet nood aan een vermindering van ons totale consumptieniveau om dit meer duurzaam te maken ?

TEASERS - VERSLAG: slides - uitgebreid

 

Locatie

 • Het conferentie centrum Diamant (www.diamant.be) bevindt zich naast het metrostation Diamant. U vindt meer info en een routeplan hier.