FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Seminarie | Biodiversiteit en bedrijven

Start date / end date: 
19/01/2010 - 09:30

Biodiversiteit en bedrijven: uitdagingen en oplossingen

 

SEMINARIE FRDO 19 januari 2010

 

Opzet

Op dit moment trekt de klimaatverandering alle aandacht naar zich toe, maar ook rond de problematiek van de biodiversiteit is het aftellen begonnen. Het besef dat het verlies aan biodiversiteit ingrijpende gevolgen heeft, blijkt in de maatschappij nog onvoldoende te zijn doorgedrongen.

Het verdwijnen van soorten is echter een realiteit. Deze verarming van het ecosysteem is zo onrustwekkend dat de Verenigde Naties 2010 uitriepen tot jaar van de biodiversiteit. Ook België begint meer aandacht te besteden aan het belang van de biodiversiteit.

Om dit groeiende bewustzijn te versterken organiseert de FRDO een informatief seminarie over biodiversiteit. Daarbij zal aandacht gaan naar de essentiële rol van biodiversiteit voor onze samenleving en voor onze economie en naar enkele initiatieven van ondernemingen. Enkele ‘goede praktijken’ van bedrijven worden voorgesteld waarbij ook de positieve effecten voor de onderneming zelf aan het bod zullen komen. Minstens even belangrijk is dat de presentaties zullen bijdragen tot een beter inzicht in de motivatie deze bedrijven ertoe bracht een groter respect voor de biodiversiteit te ontwikkelen. Misschien oordelen ze dat dit een onderdeel vormt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Deze halve dag zal u in staat stellen beter een problematiek te begrijpen die de komende jaren sterk aan belang zal winnen.

 

Programma  (pdf programma)

 • 09u00 | onthaal - koffie
 • 09u25 | Welkomstwoord door professor Reinhart Ceulemans (UA), voorzitter van de werkgroep biodiversiteit en bossen van de FRDO
 • 09u30 | De impact van onze keuzes op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten, door Anne Franklin (voorzitster Belgische Focal Point Biodiversiteit) (presentatie)
 • 10u05 | 3 goede praktijken:
  • 1.De Antwerpse Haven natuurlijker, een gezamenlijke zoektocht van het Gemeentelijke havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt vzw naar een nieuw evenwicht tussen natuur en industrie in een wereldhaven, door Peter Symens (opdrachthouder van het project De Antwerpse Haven Natuurlijk en lid van het Havenbestuur van Antwerpen) (presentatie)
  • 2.Projecten inzake bedrijven en biodiversiteit in Wallonië, door professor Olivier Guillitte (Université de Liège) (presentatie)
  • 3.Distributiesector: hoe houdt Delhaize rekening met biodiversiteit op micro-, meso- en macroschaal?, door Katrien Verbeke (Delhaize Belgium) (presentatie)
 • 12u20 | Slottoespraak, door minister van klimaat en energie Paul Magnette (toespraak)
 • 12u30 | Lunch - Walking dinner met bioproducten.

 

Biografie sprekers

 • Professor Reinhart Ceulemans | Reinhart Ceulemans  (°1954) is Gewoon Hoogleraar aan het Departement Biologie, directeur van het Onderzoeksexcellentiecentrum ECO en woordvoerder van de Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie van de Universiteit Antwerpen. Hij was gastprofessor aan de University of Washington, Seattle, USA (1987-1988), gastprofessor aan de Université Paris-XI in Orsay, Frankrijk (1989) en titularis van de Belgische Francqui-leerstoel aan de Université Catholique de Louvain-la-Neuve (2006-2007). In 1990 werd hij – wegens zijn wetenschappelijk onderzoek i.v.m. populieren voor bio-energieproductie – gelauwerd met de Scientific Achievement Award van de International Union of Forestry Research Organisations (IUFRO). Reinhart Ceulemans is (co-)auteur van 9 wetenschappelijke volumes en van 250 publicaties in peer-reviewed vaktijdschriften m.b.t. ecofysiologie, biodiversiteit, modellering van ecosystemen, en effecten van globale (klimaat-)veranderingen. Hij behoort tot de 20 meest geciteerde plantenwetenschappers van Europa. Hij is op dit ogenblik promotor/contractant van meer dan 40 onderzoeksprojecten, waaronder een prestigieuze beurs van de European Research Council (ERC; 2,5 MEUR). Sinds 2008 geniet hij van een lange-termijn Methusalem-financiering toegekend door de Vlaamse Overheid aan toponderzoekers. Hij is sinds 2008 tevens Voorzitter van het permanent comité Life, Earth and Environmental Sciences (LESC), lid van de Algemene Vergadering en lid van de Science Advisory Board van de European Science Foundation (ESF). Hij is voorzitter van de werkgroep Biodiversiteit en Bossen van de Federale Raad voor Duuzame Ontwikkeling en lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten.
 • Anne Franklin | Anne Franklin (°1970) studeerde landbouwwetenschappen aan de ULB (1989-1993), behaalde daarna een DEA (diplôme d’études approfondies) in statistieken en toegepaste informatica te Gembloux. Daarna volgde een doctoraatsthesis aan de ULB over l’écologie des insectes ravageurs des forêts en Région wallonne. In 2001 ging zij aan de slag bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België en vervolledigde het team van het Nationale Focal Point van de Conventie inzake Biodiversiteit (CBD). Sinds 2008, is zij directeur van het Focal Point en voorzitster van het coördinatiecomité (tussen federale en regionale overheden) voor de CBD in België. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het programma van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België naar aanleiding van het internationale jaar van de biodiversiteit.
 • Peter Symens | Peter Symens is beleidsmedewerker van Natuurpunt en werkt reeds geruime tijd rond de problematiek inzake implementatie van de Europese Vogel- en Habtitatrichtlijn in Vlaanderen.  Hij is ondermeer verantwoordelijk voor het project “De Antwerpse Haven Natuurlijker” waarbij het Gemeentelijk Antwerpse Havenbedrijf en Natuurpunt samen naar concrete oplossingen zoeken voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven conform de Europese natuurrichtlijnen. Deze zoektocht heeft inmiddels geleid tot een vernieuwende aanpak die aantoont dat binnen dit Europees beleidskader het bereiken van een nieuw evenwicht tussen natuur en industrie wel degelijk een haalbare kaart is, zelfs in een dynamisch wereldhavengebied. Deze aanpak lag inmiddels mede aan de basis van een vernieuwde Vlaamse soortenbeschermingswetgeving, en staat momenteel mede model voor de verdere implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in geheel Vlaanderen.  Centraal in deze aanpak staat het streven naar een duurzame balans tussen economie en ecologie die borg staat voor rechtszekerheid van alle betrokken partijen.
 • Professor Olivier Guillitte | Olivier Guillitte behaalde de diploma's van Ingénieur des Eaux et Forêts (FUSAG) en van Docteur en Sciences agronomiques (FUSAG). Hij was assistent plantkunde en later onderzoeker in de ecologie aan de FUSAG tussen 1983 en 2002. Sinds 2002, is hij onderzoeker in toegepaste ecologie aan de aCREA-ULg (ex-GIREA - ULg) en sinds 2009 doceert hij aan de ULg (mycologie en plantkunde aan biologen, gegrafen en apotherkers in opleiding) en sinds 1993 biologische aantasting van historische monumenten aan de KUL. Hij was tussen 1992 en 2008 lid van de Commission Royale des Monuments, des Sites et Fouilles de la Région wallonne (CRMSF) en tussen 2003 en 2005 lid van de Conseil Supérieur Wallon de la Nature (CSWN). Sinds 2000 is hij lid van de Conseil Wallon de l’Environnement et du Développement Durale de la région wallonne (CWEDD), waar hij in januari 2006 Vice-Voorzitter werd. Hij is sinds 2002 ook lid van het Comité de suivi du Plan de Développement Rural de la Région wallonne en sinds 2003 van de Commission Régionale d’Aménagement du Territoire de la Région wallonne (CRAT). Hij is expert voor het Agence Internationale Francophone (AIF) voor relaties tussen biodiversiteit en culturele diversiteit, stichtend lid van de Association européenne des Voies vertes, sinds 1987 conservator van het réserve naturelle RNOB de l’Escaille à Gembloux. Hij was tot slot voorzitter van de RNOB (Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique) tussen 1999 en 2004, en stichtend lid van Natagora, de grootste vereniging voor natuurbehoud in Wallonië en Brussel.
 • Katrien Verbeke | Katrien Verbeke werkt sedert  sinds 5 jaar voor Delhaize. Zij begon daar als verantwoordelijke voor de persrelaties. Na verloop van tijd werden hier Diversiteit en Corporate Responsibility aan toegevoegd. Momenteel is haar hoofdactiviteit Corporate Responsibility geworden, in combinatie met het Customer Care Department en Public Affairs. Zo coördineert zij ondermeer de Belgische strategie van de groep rond duurzaamheid en de verschillende projecten die daar rond lopen.
 • Paul Magnette | Paul Magnette (° 1971) studeerde politieke wetenschappen en Europese studies aan de ULB (1989-94) en de Universiteit van Cambridge (1994-95). Hij was professor in de politieke wetenschappen en Directeur van het Instituut voor Europese Studies van de ULB (2001-2007). Begin 2007 zette hij de stap naar de politiek: hij nam de voogdij van de PS van Charleroi op zich, en werd Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gelijke kansen van de Waalse Regering. Eind 2007 stapte hij over naar de Federale regering, als minister van Klimaat en Energie.

 

Inschrijving

 • Inschrijven is gratis maar wel verplicht en kan door voor maandag 11 januari te mailen naar mail@frdo-cfdd.be. We vragen u om als onderwerp inschrijving seminarie biodiversiteit 19 januari op te geven en in de mail ook uw naam, voornaam, organisatie, adres, telefoon en e-mail te vermelden.

Locatie

 • De voormiddag vindt plaats in bij het VBO FEB, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel, vlakbij het Centraal Station. Een routebeschrijving vindt u hier.

Foto's

 • Foto's van het evenement vindt u hier. Met dank aan Marianne Schlesser van het Focal Point Biodiversiteit.