FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van plan voor herstel en veerkracht

Op 12 januari 2021 heeft de staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen, de heer Dermine, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) een adviesvraag toegestuurd over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van plan voor herstel en veerkracht (PHV). Deze adviesaanvraag past binnen het Europese proces waarbij België, zoals elke lidstaat van de Europese Unie, tegen 30 april 2021 zijn PHV moet indienen bij de Europese Commissie om de faciliteit voor herstel en veerkracht te kunnen genieten.

Bij de aanvang van de werkzaamheden hebben de CRB en de FRDO op eigen initiatief aan de heer Thomas Dermine een eerste bijdrage geleverd om het PHV van input te voorzien. Nu brengen de twee Raden een gezamenlijk advies uit.

Dit advies handelt over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van PHV (de algemene samenhang van de vijf assen van het plan) en over de door het document in zijn versie van 12 januari voorgestelde richting.  De Raden geven ook de belangrijke uitdagingen aan die moeten worden aangepakt en identificeren de algemene criteria voor de selectie van de projecten die in het PHV moeten worden opgenomen.

De CRB en de FRDO beklemtonen het belang van de beleidsdialoog die belanghebbenden, onder wie de sociale partners, bij de opstelling van het PHV betrekt. Ze achten een ambitieus, samenhangend en tussen de bevoegdheidsniveaus gecoördineerd plan noodzakelijk. Het is volgens de Europese Commissie voorts “van cruciaal belang dat de lidstaten een brede beleidsdialoog aangaan met de sociale partners en alle andere relevante belanghebbenden om hun plannen voor herstel en veerkracht voor te bereiden. Een eigen nationale inbreng zal onontbeerlijk zijn voor een bevredigende uitvoering van de faciliteit en voor blijvend succes op nationaal niveau en geloofwaardigheid op Europees niveau". Om naar behoren gemotiveerd en gerechtvaardigd te zijn, zal het PHV voorts met name een samenvatting van dit raadplegingsproces moeten bevatten.

De publicatie van dit advies is slechts het begin van het proces. In maart moeten de Raden zich uitspreken over de latere versies van het ontwerp van PHV, waarin in detail de investeringsprojecten en structurele hervormingen worden beschreven die nodig zijn om bepaalde kwetsbaarheidsfactoren die de Belgische economie kenmerken aan te pakken. Dat advies zal van cruciaal belang zijn voor de Europese Commissie, die het zal kunnen gebruiken voor haar eigen evaluatie.

U vindt het volledige advies op onze website: Tussentijds advies over de strategische krachtlijnen van het ontwerp van plan voor herstel en veerkracht | FRDO CFDD (frdo-cfdd.be)

 

Photo by Viktor Hanacek