FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies ter voorbereiding van de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26)

Eind oktober gaat in Glasgow de klimaattop van de VN van start. De uitdaging is enorm: gezien de klimaatveranderingen zich steeds duidelijker manifesteren, ook in eigen land, worden maatregelen steeds urgenter. Het zal erop aan komen de heropbouw van de wereldeconomie na de gezondheidscrisis af te stemmen op de klimaatdoelstellingen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties.

Daarom heeft de FRDO ter voorbereiding van de COP26 een initiatiefadvies opgesteld, onder de voorzitterschap van Prof. Jean-Pascal van Ypersele, met een aantal prioriteiten voor ons land. Dit advies werd in consensus goedgekeurd door alle leden van de raad (zie onderaan).

De raad herinnert aan het ambitiemechanisme van de Overeenkomst van Parijs en benadrukt dat het belangrijk is om uiterlijk tegen de COP26 nieuwe ambitieuze Nationale Doelstellingen (NDC) te ontwikkelen om de kloof te dichten tussen de emissies verwacht in 2030 en de 1,5°C-doelstelling vastgelegd in Parijs met inbegrip van maatregelen op het vlak van rechtvaardige transitie en regels die een level playing field voor onze ondernemingen waarborgen.

De raad verzoekt België om actief deel te nemen aan de klimaatdiplomatie om de gemeenschappelijke internationale dynamiek te versterken om de klimaatverandering aan te pakken. Die diplomatie moet streven naar de bredere aanvaarding van een klimaatneutraliteitsdoelstelling op de lange termijn, en naar de gezamenlijke versterking van de doelstellingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs die op de agenda van de COP26 staat.

De raad vraagt België en de EU om een bijzondere aandacht voor de beginselen van inclusie, mensenrechten, gendergelijkheid en "handistreaming” bij de internationale onderhandelingen en de positiebepaling van België en de EU.

Klimaat- en biodiversiteitsbeleid zijn nauw verbonden, en daarom is het fundamenteel om de natuur gebaseerde oplossingen nog meer te versterken. Daarom vraagt de FRDO ons land om tijdens de volgende biodiversiteitstop (CBD COP15) te pleiten voor integratie en ambitieuze doelstellingen voor deze oplossingen.  

Wat de financiering betreft, vraagt de raad onder meer dat België zich op internationaal niveau inzet voor het proces om tegen 2025 een hogere doelstelling voor internationale klimaatfinanciering te bereiken, dat er een groter Belgisch engagement komt in de internationale klimaatfinanciering zonder het budget voor ontwikkelingssamenwerking te belasten, en dat besprekingen in dit verband losgekoppeld worden van andere intra-Belgische akkoorden.

De FRDO is van mening dat het akkoord dat in Glasgow bereikt zou moeten worden in overeenstemming moet zijn met de beginselen van San José over de koolstofmarkt, zoals die door België werden ondertekend (milieu-integriteit waarborgen, geen dubbeltellingen, …).
 
U vindt de volledige tekst van het advies hier.

 

Picture: Free-Photos via Pixabay