FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

THEMAPAGINA | Jongeren, klimaat en communicatie

Inleiding

Jongeren worden in onze samenleving geconfronteerd met tegenstrijdige boodschappen. Enerzijds krijgen ze via verschillende kanalen een impuls om te consumeren, om nieuwe spullen te kopen (kleding, smartphone ...) en van diensten gebruik te maken (vliegvakanties ...). Anderzijds horen ze ook hoe belangrijk het is om duurzamer om te gaan met de planeet vanuit de klimaat- en biodiversiteitsproblematiek, en krijgen ze een signaal dat minder of anders consumeren aangewezen is. Bij sommige jongeren slaat deze laatste boodschap duidelijk aan – zie het aanvankelijke succes van de klimaatmarsen, bij andere is dat een stuk minder. Soms zijn ze zich bewust van het belang van duurzaamheid, maar toont zich dit niet, of slechts in beperkte mate, in hun gedrag.  Tijdens het jaarforum 2016 “Jongeren  in de bres voor het klimaat” ging de FRDO nader in op communicatie naar jongeren en educatie over klimaat en duurzaamheid. De presentaties en de video van dit evenement zijn nog steeds ter beschikking via deze link.

Op 10/11/2020 werd een vervolgevenement met als titel “Van wetenschapscommunicatie tot fake news: de coronacrisis als oefening voor de klimaatcrisis” georganiseerd in samenwerking met de jongerenvertegenwoordigers van de verschillende stakeholdergroepen van de FRDO, want er beweegt heel wat in de samenleving. De opname van het webinar, slides en verslagen zijn te raadplegen op onze website via deze link.

In de toekomst zijn nog activiteiten te verwachten rond het thema Jongeren, klimaat en communicatie, naast de vele andere activiteiten van de raad.

Deze themapagina is slechts een aanzet en vanzelfsprekend onvolledig. De FRDO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites en informatie die vermeld worden. De bedoeling is het debat te voeden en vooral samen op een constructieve manier vooruit te gaan. Na de coronacrisis is het niet 5 voor 12 maar nog dringender om een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving te maken. Hiervoor moeten ook het maatschappelijk draagvlak verbreed worden en netwerken, organisaties en burgers,  begaan met duurzame ontwikkeling,  elkaar versterken en groeien. Deze themapagina wil ook hiertoe bijdragen door  bruggen te leggen en een helpende hand te reiken aan iedereen die zich wil informeren en inzetten voor het klimaat en een duurzame en leefbare toekomst voor de kinderen van de wereld. 

De jongeren zaten en zitten zelf ook niet stil en onderstaand vindt u het advies en de visie over duurzaam leven en het klimaat van de Vlaamse Jeugdraad, het advies voor educatie mediawijsheid van het Forum des Jeunes en open brieven van de Vlaamse Jongeren aan de beleidsmakers:

Enquêtes/bevragingen  over klimaat en duurzaamheid

  • Enquête over de kennis en de bewustwording van leerlingen op het einde van het secundair onderwijs met betrekking tot de klimaatontregeling (oktober 2019) door Oproep voor een democratische school:
  • Artikel in de Morgen over deze enquête
  • Humo’s grote ecologie enquête 2019
  • Resultaten van de publieksbevraging over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan in het kader van de Europese verplichting van ons land om het publiek te laten deelnemen aan de opmaak van dit plan dat de doelstellingen en maatregelen voor het energie- en klimaatbeleid voor de periode 2021-2030 moet vastleggen (18/09/2019)
  • Publieksenquête over klimaatverandering 2017 van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Enquête 2016 van Pieter Boussemaere, docent VIVES met aanbevelingen voor het onderwijs

Informatie over de klimaatproblematiek van verschillende organisaties en overheden / organisaties actief in het veld van klimaat en duurzame ontwikkeling

Informatie over mediawijsheid, omgaan met informatie,…

Informatie over fake news vanuit de overheid en wetenschap

Informatie over fake news en het klimaat

  • Skeptical Science, waar de wetenschap rond klimaatverandering verduidelijkt wordt en argumenten van klimaatsceptici op wetenschappelijke wijze worden weerlegd. Daarnaast evalueren wetenschappers ook populair wetenschappelijke artikelsen uitspraken in verband met klimaatverandering en informeren zo de lezers over de betrouwbaarheid van een artikel.

Fake news, artikels en video's

Klimaat en fake news en klimaatontkenning, artikels en video's

Klimaat, artikels en video's

Klimaat en communicatie/educatie

Klimaat en jongeren, artikels