FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Thema's | SDGs

Context

In september 2015 keurde de VN de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling goed. Een belangrijk onderdeel van die 2030 Agenda zijn de SDGs (= sustainable development goals, of duurzame ontwikkelingsdoelen). Daarmee is er voor alle landen van de wereld een agenda vastgelegd voor duurzame ontwikkeling in de periode tot 2030.

De SDGs zijn de opvolger van de MDGs (millenniumdoelstellingen) die afliepen in 2015. De SDGs zijn breder van opzet en zijn ook universeel. Ze gelden dus voor alle landen, ook voor België.

Het is de bedoeling dat men nu op de verschillende beleidsniveaus (federaal, gewestelijk, Europees en ook lokaal) met de SDGs aan de slag gaat.

Er zijn 17 SDGs. De SDGs worden telkens geconcretiseerd in een reeks targets (169 in totaal) en ook een aantal indicatoren. In ons land is het nu aan de verschillende beleidsniveaus om binnen hun bevoegdheden een plan uit te werken om de SDGs uit te voeren. Het is de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling die die uitvoering coördineert tussen de beleidsniveaus. Er is ondertussen een begin gemaakt met een Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling die in dat verband gemeenschappelijke initiatieven bundelt. Op federaal niveau zijn ook enkele initiatieven afgesproken. In de beleidsnota’s 2018 van de ministers Marghem en De Croo zijn de meest recente plannen te vinden.

In het kader van de 2030 Agenda is er afgesproken dat alle landen op vrijwillige basis tussentijds zullen rapporteren aan de Verenigde Naties over de voortgang van de uitvoering van de SDGs in hun land. België deed dat in 2017 en presenteerde daartoe een Voluntary National Review aan het High-Level Political Forum (= het orgaan dat binnen de VN de implementatie van de 2030 Agenda door de landen opvolgt).

Het is de bedoeling dat de SDGs een belangrijke rol gaan spelen voor de verschillende beleidsdomeinen. Zo zal er onder meer in het beleid ontwikkelingssamenwerking veel aandacht zijn voor de SDGs.

 

Wat doet de FRDO

 

Achtergrondinformatie